Структура

Органи на АСМБ-СУ са:

Общо събрание е върховен орган на АСМБ-СУ. В него участват делегати, избрани от Общите събрания на членовете. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно. То избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.

Управителен съвет - Управителният съвет се състои от 11 члена на АСМБ-СУ. Членовете на Управителния съвет се избирани от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години.

Контролен съвет – Контролният съвет се състои от 5 члена на АСМБ-СУ.

Членовете на Контролният съвет се избирани от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години.