Промоция на първите абсолвентите на Медицински факултет при Софийския Университет “Св. Климент Охридски”

 

Тържествена промоция на първите абсолвенти на Медицински факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“  ще се състои в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 9 декември 2013 год. (понеделник) от 11.00 ч. 

  
 
          

med_fak_sgradagraduation

         
 
 
 
 
         
 
 
 
 
           През 2013 година Софийския Университет “Св. Климент Охридски” навърши 125 годишен юбилей, а Медицинския факултет своя 10 годишен юбилей от възстановяването в структурата на Софийския Университет.
          Медицинският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е създаден с решение на Народното събрание за изменение на Закона за просветата от 10 ноември 1917 год., утвърдено с Указ №21 на Цар Фердинанд (ДВ бр. 266 от 29 ноември 1917 год.). Петима от преподавателите от Медицинския факултет са били ректори на Софийски университет “Св. Климент Охридски”: проф. д-р Методий Попов (1920-1921 год.), проф. д-р Васил Моллов (1923-1924 год.) и (1934-1935 год.), проф. д-р Владимир Алексиев (1926-1927 год.), проф. д-р Стоян Киркович (1930-1931 год.) и проф. д-р Александър Станишев (1938-1939 год.).
         През 1950 год. с решение на Президиума на Народното събрание Медицинският факултет се отделя от Софийски университет «Св. Климент Охридски» и се основава Медицинска академия “Вълко Червенков” (Указ № 246 от 28 януари 1950 год.), която след редица трансформации днес е Медицински университет – София (Решение на Народното събрание от 12 май 1995 год.).
         По предложение на Академичния съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Протокол № 13/25 юни 2003 год.) с Постановление на Министерския съвет № 316 от 19 декември 2003 год. в структурата на Софийския университет е възстановен Медицинският факултет. Същата година Университетска болница „Лозенец“ е обявена за учебно-клинична база на новооткрития Медицински факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За краткото време след завръщането си в семейството на университета Университетската болница „Лозенец“ към Медицинския факултет на СУ предлага на своите студенти отлични условия за обучение и работа.
 
su
Posted in Новини by asmb. No Comments

ИЗБОРИ ЗА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА АСМБ-СУ

Уважаеми членове на АСМБ-СУ,

На РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСМБ – СУ, което ще се проведе на 25.02.2014 г. от 18.30 ч. В АУЛАТА на Университетска Болница “Лозенец”, ще се проведе ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН и КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, мандат 2014 г. 

КС

Posted in Новини by asmb. No Comments

ИЗБОРИ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Уважаеми членове на АСМБ-СУ,

На РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСМБ – СУ, което ще се проведе на 25.02.2014 г. от 18.30 ч. В АУЛАТА на Университетска Болница “Лозенец”, ще се проведе ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН и КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, мандат 2014 г. 

УС

Posted in Новини by asmb. No Comments

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСМБ-СУ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на студентите по медицина в България – Со- фийски университет“ (АСМБ – СУ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква редовно общо събрание на асоциацията на 25.02.2014 г. в 18,30 ч. в София, ул. Козяк 1, аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 3. освобождаване от длъжността на членове на управителния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 4. освобождаване от длъжността на членове на контролния съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 5. избиране на нов управителен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2014 – 2015 г.; 6. избиране на нов контролен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2014 – 2015 г.; 7. промени в устава на АСМБ – СУ; 8. разни. Поканват се всички членове на асоциацията да вземат участие в общото събрание.
Линк към публикацията в Държавен вестник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80706
Posted in Новини by asmb. No Comments

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Presentation1

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Posted in Новини by asmb. No Comments